Історія СЮУ

ЗУСТРІЧ ПОЧЕСНОГО ГОЛОВИ СЮУ З ПАПОЮ РИМСЬКИМ

Союз юристів України – добровільне громадське об’єднання правознавців України.

Ідея об’єднання юристів-практиків, вчених і викладачів права в єдину організацію виникла наприкінці 80-х років минулого століття. У 1990 році почав діяти Союз юристів СРСР та розпочався процес утворення громадських об`єднань юристів у республіках Радянського Союзу. До вирішення цього питання на республіканському рівні були створені громадські об’єднання юристів в Одесі, Харкові, Тростянці Сумської області та інших містах України.

Громадські організації юристів створювалися не тільки й не стільки для задоволення своїх інтересів. Першочерговою метою їх було посилити вплив правознавців на процес утвердження верховенства права як однієї з важливих умов існування громадянського суспільства, надійного регулятора суспільних відносин та засобу збереження соціального миру і справедливості. Ініціаторами створення Всеукраїнської добровільної громадської організації – Союз юристів України (до VI з’їзду – Спілка юристів України) – є юристи органів юстиції, суду, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України, Інституту держави і права АН УРСР та Національної української юридичної академії.

Для підготовки Установчого з’їзду Союзу вони утворили організаційний комітет, який очолив директор Інституту держави і права АН УРСР академік Ю. С. Шемшученко.

Активними членами оргкомітету були відомі юристи:

М. М. Бурлаков, В. Г. Бурчак, Т. В. Варфоломеєва, Г. К. Ковтун, Г. С. Ключко, Г. О. Мурашин, В. Ф. Опришко, В. П. Пастухов, В. К. Стрижна, В. О. Сумін, М. П. Тонконог, В. М. Черниш та інші.

14–15 травня 1991 р. у м. Києві відбувся Установчий з`їзд Союзу юристів України. В його роботі взяли участь понад 400 делегатів від Автономної Республіки Крим, усіх областей, міст Києва і Севастополя. Вони представляли всі без винятку категорії юридичних працівників України. З`їзд прийняв рішення про утворення Союзу, затвердив Статут, обрав Раду Союзу, Контрольну комісію та Комісію з питань професійної етики. 28 червня 1991 р. Союз юристів України був зареєстрований Міністерством юстиції УРСР (Свідоцтво № 97). Згодом були затверджені Положення про керівні органи Союзу та його регіональні організації, символіка Союзу, емблема та нагрудний знак члена Союзу. Утворені постійні комісії і секції виконкому та Ради Союзу.

Громадськість та державні органи сприйняли утворення Союзу як визначну подію у житті України. Адже з’явилося громадське об’єднання, яке здатне визначити спільну думку фахівців усіх галузей права з будь-якої правової проблеми і залучити їх до участі в розбудові правової держави, охороні інтересів суспільства, захисту прав і свобод громадян. Союз вигідно відрізняється від інших громадських організацій підходом до формування свого складу, чітко визначеними головною метою та формами і методами її досягнення, організаційною структурою, організацією управління внутрішніми справами спілки й, головне, – своїм ставленням до держави і суспільства.

Всупереч існуючій тенденції до корпоратизації, Союз проголосив себе відкритим для всіх юристів України незалежно від їх політичних поглядів, фахової спеціалізації, відомчої належності, а також для колишніх юридичних працівників і тих, хто здобуває юридичну професію. Це не виклик моді, а врахування реальних факторів, насамперед, нерозривності професійних зв’язків між працівниками різних напрямів правової діяльності, між практиками і науковцями та викладачами права, а також національної традиції колективізму.

Головною метою Союзу є сприяння юристам України в задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської активності, участі в розробці і реалізації державної правової політики.

Союз складається з індивідуальних, колективних та асоційованих членів, кількість яких з кожним роком зростає.

Сьгодні це найсильніше громадське об’єднання юристив України

У його складі понад 100 тисяч індивідуальних членів та майже стільки ж юристів в установах, на підприємствах і в організаціях, що є її колективними членами і галузевими асоціаціями. Організації Союзу діють у всіх регіонах країни.

Індивідуальні члени Союзу об’єднані в первинні організації, що створені в державних та правоохоронних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, наукових і навчальних закладах.

Первинні організації об’єднані у міські та районні організації, а останні – в організацію Союзу юристів Автономної Республіки Крим, обласні та Київську і Севастопольську міські організації.

Колективними членами Союзу є понад 30 трудових колективів юридичних установ і організацій, навчальних закладів, редакцій юридичних видань та інших, які займаються правовою діяльністю, зокрема: Українська нотаріальна палата, Укрінюрколегія, Асоціація студентів-правників та молодих юристів України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ України, Харківський Національний університет внутрішніх справ, Українська академія зовнішньої торгівлі, Львівський університет внутрішніх справ, Київський університет права НАН України, Національний університет ДПС України,видавництво правової літератури “Юрінком Інтер”, видавничий дім “Юридична книга”, благодійна організація “Фонд сприяння правовим і політичним реформам”, юридичні фірми “Раритет” (м. Київ), “Юріс” (м. Київ), “МЮРС” (м. Київ), “Феміда” (м. Київ), “Іск” (м. Запоріжжя), “Інтерномікос” (м. Сімферополь), ВБО «Обличчям до істини» та багато інших, МДО «Депутатський контроль», МГО «Інтернаціональний союз».

Характерною особливістю організаційної структури Союзу є те, що її члени і осередки можуть об’єднуватися як у територіальні, так і в галузеві (фахові) структури  від  первинних  організацій до всеукраїнських асоціацій. За цим принципом, наприклад, об’єднались викладачі права, судді, нотаріуси, військові юристи – у м. Києві та інші.

Асоційовані члени не втрачають  автономії і самостійності у вирішенні своїх корпоративних інтересів.

Найвищим керівним органом Союзу є з’їзд, що скликається раз на 5 років.

Очолює Союз його голова, який обирається з’їздом.

Першим головою Союзу був директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України академік Юрій Сергійович Шемшученко. Нині він є Почесним головою Союзу.

У 1993–1995 рр. головою Союзу був професор Володимир Олександрович Сумін.

З 1995 року по 2016 рік об’єднання очолював академік Валерій Олександрович Євдокимов.
У період між з’їздами вищим керівним органом Союзу є Рада Союзу. Поточне керівництво здійснює виконком Ради Союзу. Організаційно-технічне забезпечення роботи виконкому Ради Союзу здійснює апарат із штатних та позаштатних працівників. Дбаючи про зміцнення своєї організації, Союз також допомагає розбудові інших громадських об’єднань. Він є співзасновником Світового Конгресу українських юристів, Українського союзу промисловців і підприємців, громадського об’єднання “Нова Україна”, інформаційного агентства “УНІАН”, газети “Юридичний вісник України” та інших. Має свій благодійний фонд та газету “Право”. При Союзі діє Третейський суд. Союз відрізняється від інших громадських об’єднань тим, що він домагається задоволення інтересів своїх членів не за рахунок отримання від держави певних пільг, а шляхом залучення їх до активної участі у розбудові такої держави, в якій добре житиметься всім людям, у тому числі і юристам. Розгалужена мережа осередків, представництва членів Союзу в органах державної влади, закладах юридичної науки й освіти, майже у всіх господарських структурах дозволяють Союзу активно впливати на хід розробки і реалізації державної правової політики та соціально-економічні процеси. Про державницьку позицію Союз заявив вже у своїх засновницьких документах та перших рішеннях керівних органів. Так, 7 вересня 1991 року виконком Ради Союзу визначив форми та першочергові завдання Союзу на початковій стадії розбудови незалежності держави. Зокрема, були визначені заходи, спрямовані на поглиблення наукових досліджень державності в нових умовах, протидію узурпації влади, шляхи участі юристів у роботі по створенню державного механізму захисту законності та правопорядку. Члени Союзу надавали дійову допомогу Верховній Раді України в законотворчій роботі, здійснювали громадську експертизу законопроектів, сприяли розширенню демократії та гласності у правотворчості, пропаганді та роз’ясненні законодавства.

Уже 10 січня 1992  року виконком Ради Союзу  затвердив перелік законопроектів, у підготовці яких планувалася участь членів Союзу. Лише за перший рік діяльності  члени Союзу здійснили правову експертизу понад 100 проектів законів і постанов Кабінету Міністрів України, фактично частка праці  членів Союзу є майже в усіх законах  і нормативно-правових актах  нашої держави. Адже члени Союзу входять до складу Координаційної Ради з питань судової реформи при Президентові України, працюють у комітетах та  секретаріаті Верховної Ради України, Конституційному Суді та інших судах, Вищий раді юстиції, міністерствах і відомствах, в Академії правових наук України, Інституті законодавства Верховної Ради, юридичних наукових установах і навчальних закладах. Значна кількість проектів нормативно-правових актів підготовлена членами  Союзу  за власною ініціативою на громадських засадах.

Схвальну оцінку отримали розроблені за участю членів Союзу проекти Конституції України, законів та декретів Уряду: “Про об’єднання громадян”, “Про інтелектуальну власність”, “Про захист іноземних інвестицій” (нова редакція), “Про заклад”, “Про гарантії”, “Про державну підтримку підприємництва в Україні”, “Про регулювання лобізму”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про реєстрацію фізичних осіб в Україні”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про боротьбу з корупцією”,”Про захист прав споживачів”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, концепції розвитку юридичної науки і освіти, судової та адміністративної реформ, пакетів документів з економічних проблем та боротьби зі злочинністю.

Союз є співавтором закону “Про Конституційний суд” та інших законів і кодексів, що регулюють діяльність правоохоронних органів. Це сприяє не лише підвищенню ефективності правоохоронної системи, а й більшій захищенності самих юристів.

Союзу належить ініціатива проведення Всеукраїнського громадського форуму на підтримку Конституційної реформи. Ця ідея знайшла підтримку багатьох громадських організацій України. Форум відбувся 2 квітня 2004 року в Києві в національному палаці “Україна”. Його делегати підтримали позицію Союзу стосовно того, що реформа політичної системи є загальною потребою часу. Вона сприяє створенню умов для переходу країни до сталого розвитку, здійсненню подальших демократичних перетворень, розширенню участі громадськості в прийнятті життєво важливих для держави і суспільства рішень, що забезпечить входження України до європейської спільноти.

Проведенню форуму передувало широке обговорення основних положень реформи політичної системи на зборах, конференціях, засіданнях “круглих столів”, в яких взяло участь близько трьох мільйонів громадян.

Вагомий внесок в законотворчий процес зробили Експертно-аналітичний центр Союзу з питань права, державотворення і підприємництва та Всеукраїнська юридична рада.

Не залишаються поза увагою Союзу факти неповаги до чинного законодавства.

Так, у свій час був направлений лист Голові Верховної Ради України щодо порушення Кабінетом Міністрів та Державною   податковою адміністрацією  встановлених норм оподаткування  підприємств з іноземними інвестиціями.
Завдяки активній позиції Союзу юристів та Спілки адвокатів України Верховна Рада України призупинила з 1 липня 1995 р. дію Закону “Про запобіжне затримання особи”.  Послідовні та наполегливі дії Союзу по захисту прав людини одержали високу оцінку української та світової громадськості.
Союз юристів разом із Спілкою адвокатів України звертався з заявами про неконституційність Закону України “Про вибори народних депутатів України” та про неправомірне і безпідставне рішення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи про імпічмент Президенту України. Виконком Ради Союзу спільно з Керівною радою Світового Конгресу українських юристів висловили стурбованість юристів щодо дискримінації прав співвітчизників, що зазнали мук і тортур у фашистській неволі (1941– 45 рр.).
Члени Ради Союзу В. І. Андрейцев, В. О. Євдокимов, Д.М. Курдельчук, В. Я. Тацій, В. М. Черниш та Ю. С. Шемшученко  виступили із заявою стосовно дотримання Резолюції 1239 та Рекомендацій 1497 (2001) Парламентської асамблеї Ради Європи.

В основу роботи з соціально-правового захисту членів Союзу покладена “Комплексна програма заходів з соціально-правового захисту юристів та задоволення їх професійних інтересів”, затверджена Радою Союзу ще у 1992 році.

Союзом вивчається робота міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій з питань створення юристам належних умов для продуктивної праці та відпочинку, забезпечення їх нормативними документами, транспортом, оргтехнікою, організації перепідготовки, оздоровлення та відпочинку юридичних працівників. За її результатами вносяться конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Виконком Ради Союзу звертався до Президента України і Верховної Ради України на підтримку працівників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, нотаріусів. Матеріально підтримав Київську юридичну консультацію № 1 та ряд консультацій  Київської області, а також підрозділ по роботі з неповнолітніми Управління внутрішніх справ м. Києва. Надавав фінансову допомогу юристам-інвалідам та сім’ям загиблих працівників органів внутрішніх справ. Неодноразово виступав на захист інтересів членів Союзу з їх особистих проблем.
Значному поліпшенню роботи по соціально-правовому захисту членів Союзу сприяє заснований у 1997 р. Міжнародний благодійний фонд юристів України. Основними завданнями цього Фонду є підтримка заходів Союзу,  спрямованих на розвиток юридичної науки і освіти, підвищення професійного рівня юристів, поліпшення матеріального становища малозабезпечених юристів та  їх сімей.
Не забуває керівництво Союзу про своїх ветеранів. Найбільш нужденним надається матеріальна допомога, сплачується санаторно-курортне лікування. Кожний рік, напередодні Дня Перемоги, у Союзі влаштовуються урочисті прийоми юристів – учасників Великої Вітчизняної війни. До Дня юриста та ювілейних дат юридичних відомств проводяться зустрічі з їх ветеранами. Зокрема, такі зустрічі були організовані для ветеранів органів прокуратури, суду, внутрішніх справ, СБУ та інших. Під час зустрічей відбувається зацікавлена розмова про діяльність Союзу і перспективи її розвитку, про участь ветеранів у роз’ясненні Конституції України та чинного законодавства, вихованні нового покоління юристів. Ветерани нагороджуються засобами заохочення Союзу, пам’ятними подарунками та грошовими преміями. Учасниками урочистих прийомів були ветерани Великої Вітчизняної війни і праці – Г. Н. Азнакаєв, В. Ф. Берзін, М. В. Володько, О. Ф. Висоцький, А. Д. Гриненко, О. С. Городецький, К. П. Гульченко, М. Я. Дробишев, В. Я. Комишан, О. Ф. Кондрат, Ф. А. Лопушанський, О. В. Майданник, П. П. Михайленко, Г. О. Мурашин,  Я. П. Нагнойний, П. Г. Осипенко, М. П. Павлов, А. Н. Прик,  Ф. Е. Поремський, М. В. Радченко, В. І. Семчик., С. Ф. Скопенко, О. В. Старостін та інші.
Спільно з Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, Українським національним союзом молодих юристів проводяться ярмарки правничої кар’єри, що допомагає багатьом молодим юристам знайти престижну роботу і своє місце в житті.
З огляду на провідну роль юристів у суспільстві та з метою підвищення престижу юридичної професії виконком Ради Союзу у 1997 році направив Президенту України докладне обгрунтування необхідності встановлення професійного свята – Дня юриста.  Пропозиція Союзу була підтримана Міністерством юстиції та Спілкою адвокатів України і у вересні 1997 року вийшов відповідний Указ Президента України. З цього часу щорічно, 8 жовтня в Україні відзначається професійне свято – День юриста.
За поданням Союзу урядових нагород удостоєні понад 100 членів Союзу. Зокрема, державні нагороди отримали В. Н. Гончаренко, В. О. Євдокимов, М. В. Оніщук, М. М. Рябець, І. Г. Богословська, А. І. Дмитрієв, М. В. Джига, В. І. Кальний, О. Ф. Ковітіді, В. М. Король, В. П. Нагребельний, О. М. Піджаренко, С. М. Піскун, О. М. Піцан, О. О. Покрищук, Ю. П. Полтавець, Г. М. Самілик, О. В. Сторожук, П. І. Шевчук,  Н. І. Шпак, О. Ф. Штанько та інші.
Свято юристів урочисто відзначається в усіх регіонах країни. В них беруть активну участь осередки Союзу. Понад 700 юристів, які сумлінно виконують свої професійні та громадські обов’язки, сприяють діяльності та розвитку громадського об’єднання, нагороджено відзнаками та засобами заохочення Союзу юристів України: Орденом «За- заслуги» (I,II,III ступенів), «Видатний юрист України»,  «Дійсний член Союзу юристів України»,  нагрудними знаками “Почесний член Союзу юристів України” і “Почесна відзнака Союзу юристів України”, почесними грамотами Союзу та подяками виконкому Ради Союзу.

У 2004 році, в день професійного свята, члени Союзу – учасники української наукової експедиції, встановили прапор Союзу в Антарктиді на південному полюсі Землі. Усвідомлюючи, що темпи розбудови України як правової держави значною мірою залежать від кваліфікації, професійної компетентності та моральних якостей юристів, Союз розробив і подав Уряду Концепції розвитку юридичної науки і освіти та видання юри дичної літератури. Запровадив Основні засади професійної етики юристів України. Більшість положень зазначеної Концепції використано в урядових документах.

Щорічно члени Союзу виконують значний обсяг роботи з правової допомоги населенню, правової освіти і пропаганди.

Великою популярністю у населення користуються благодійні консультації та правова допомога, що надається на безкштовних чи пільгових умовах в утворених осередками Союзу “юридичних клініках” і громадських приймальнях.
Відповідно до Національної програми правової освіти населення Союз працює спільно з політичними партіями, Всеукраїнською та регіональними міжвідомчими координаційно-методичними радами, іншими громадськими об’єднаннями, науковими і навчальними юридичними закладами. Зокрема, за підтримки Державної судової адміністрації України на базі Національної академії управління з 2004 року проводились інтелектуальні змагання – юридичний брейн-ринг “Право знати право”. Зараз такі змагання  проводяться на базі Національної академії внутрішніх справ України. Головною метою цих змагань є сприяння поглибленню правових знань молоді, популяризація юридичної професії.
Велику роз’яснювальну роботу здійснюють юридичні видавництва, діяльність яких так чи інакше  пов’язана зі Союзом, а також засоби масової інформації осередків Союзу. Сьогодні свої газети мають Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Харківська, Чернівецька та інші обласні і міські організації. Союз АР Крим, Львівська обласна організація видають також науково-практичні журнали.
Виконком Ради Союзу у 2001 році видав книгу “Визначні юристи України”, в якій подано короткий опис професійних досягнень 315 відомих юристів України. За редакцією почесного голови Союзу Ю. С. Шемшученка вийшла у світ шеститомна “Юридична енциклопедія”.
Члени Союзу беруть активну участь у всеукраїнських і місцевих  радіо- та телепрограмах. Постійними учасниками популярної програми “Право” є Голова Союзу В. О. Євдокимов, члени виконкому Ради Союзу Д. М. Курдельчук, М. В. Оніщук, В. М. Черниш,    Ю. С. Шемшученко та інші.

Великого суспільного значення набули започатковані Союзом всеукраїнські конкурси на краще юридичне видання і краще професійне досягнення “Юрист року”.

Так, в останньому конкурсі на краще юридичне видання взяли участь майже 500 авторів, 20 наукових установ, 18 видавництв з усіх регіонів України. На конкурс надійшло 139 видань, з них 27 монографій, 36 видань за номінаціями “юридичні підручники” і “навчальні посібники”, 34 науково-популярних, науково-практичних і довідникових видань в галузі права, 16 видань за номінацією “періодичні юридичні видання, часописи”, 14 видань взяло участь у конкурсі на кращу поліграфічну якість, 12 – у конкурсі студентських наукових робіт. Лауреатами конкурсу стали 64 наукові праці та 128 авторів. Головою оргкомітетів конкурсів є перший заступник голови Союзу юристів України, народний депутат України М. В. Оніщук, заступник Голови Союзу юристів України – А.А. Коваленко. Церемонію нагородження переможців конкурсів проводять під час урочистих заходів з нагоди професійного свята – Дня юриста у приміщенні Дипломатичної Академії України, та збирають найкращих представників української юридичної еліти. Активно проходить свято «День юриста» в обласних організаціях Одеси, Харкова, Тернополя, Київської області.

Союз турбується й про підвищення професійної майстерності та збагачення вітчизняним і зарубіжним досвідом самих юристів.

Разом із комітетами Верховної   Ради   України,   державними   органами, науковими установами, навчальними закладами та іншими громадськими організаціями було проведено багато вітчизняних і міжнародних заходів. Зокрема, міжнародні науково-практичні симпозіуми з питань економічних реформ та управління народним господарством – “Український ринок: шлях становлення та перспективи”, “Роздержавлення та приватизація в умовах незалежної України”, науково-практичні конференції: “Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти”, “Правова система України: теорія і практика”, “Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні”; науково-практичні семінари: “Земельне і аграрне законодавство України: проблеми та рішення”, “Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні”; “Законодавство України про землю”, “Право і підприємництво”; засідання круглих столів: “Проблеми утворення системи реального суспільного контролю за діями органів влади в Україні”, “Правове забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва”; всеукраїнські семінари: “Судові та адміністративні заходи по охороні прав інтелектуальної власності”, “Правове забезпечення виборчого процесу”; міжнародний семінар “Проблеми банкрутства юридичних осіб: законодавство та правозастосовна практика”, науково-практичний семінар з Концепції розвитку системи правосуддя; ІІ Всеукраїнський форум юридичних фірм; міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми)”;  парламентські слухання з судової реформи.
Союз – активний учасник програми Європейської Спілки “Співробітничати, щоб жити разом”. У рамках цієї програми юристи Сходу і Заходу Європи проводять обмін думками з нагальних проблем державотворення. Члени Союзу вивчають іноземний досвід, пропагують за кордоном досягнення вітчизняної юридичної науки і практики. 3а наслідками узагальнення іноземного досвіду боротьби із організованою злочинністю і корупцією внесені пропозиції робочій групі при Президентові України по розробці нормативної бази для органів, які ведуть розслідування справ цієї категорії злочинів.
Союз підтримав й організаційно допомагає реалізації в Україні проекту “TACIS” щодо запровадження навчальної програми для юристів приватного сектора.

Науково-практичні зв’язки сприяють встановленню ділових контактів Союзу з об’єднаннями юристів зарубіжних країн та міжнародними організаціями юристів.

Відбулись зустрічі з представниками юридичних організацій Австрії, Австралії, Великобританії, Ізраїлю, Індії, Італії,  Іспанії, Куби, Канади, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Угорщини, Франції та багатьох інших країн. Союз плідно співпрацює з Всесвітньою асоціацією  юристів. Міцнішають зв’язки з Європейською Асоціацією юристів “За демократію і права людини в світі”. Кілька спільних заходів проведено з представництвом в Україні Американської асоціації юристів. Є ділові контакти з представництвом Фонду ім. Конрада Аденауера (Німеччина).
З 1997 року делегації Союзу беруть участь  у конгресах Всесвітньої асоціації юристів (ВАЮ), зважаючи на авторитет Союзу й особисті якості її голови Рада директорів ВАЮ у жовтні 1998 року обрала В. О. Євдокимова президентом ВАЮ у країнах СНД, а у жовтні 1999 року у м. Відень (Австрія) – віце-президентом цієї міжнародної громадської організації юристів.
5 жовтня 2001 року у м. Белфаст (Північна Ірландія) за рішенням організаційного засідання XX конгресу ВАЮ В. О. Євдокимов стає першим віце-президентом Всесвітньої асоціації юристів. Через два роки (серпень 2003 р.), в Австралії на XXI конгресі ВАЮ В. О. Євдокимова обрано Президентом цієї впливової міжнародної організації, а на XXIII Конгресі ВАЮ, який проходив у 2009 році у м. Києві В.О. Євдокимова вперше в історії цієї організації вдруге обрано її Президентом.
У травні 2004 року в Римі (Італія) відбулась науково-практична конференція під егідою ВАЮ на тему “Приватизація, банківська справа та банкрутство за кордоном”, в якій взяла участь численна делегація українських юристів. У складі делегації були відомі юристи України, керівники правоохоронних органів, адвокати. Крім обговорення важливих питань під час пленарних засідань, відбувся урочистий прийом учасників конференції Папою Римським Іоанном Павлом II. Зустріч проходила у Залі Клемента Ватиканського Апостольського палацу, в резиденції Святого Отця, на якому з промовою виступив Президент ВАЮ.  В. О. Євдокимов від імені ВАЮ вручив Папі Римському Іоанну Павлу II Вищий орден юстиції.
У липні 2005 року голову Союзу юристів України було обрано сенатором-міністром Міжнародного міждержавного Парламенту безпеки і миру, а також Генеральним Прокурором Верховного суду Парламенту. Все це свідчить про високий авторитет українських юристів і громадських діячів, яких за кордоном гідно представляє В. О. Євдокимов.
Союз також активно співпрацює з Світовим Конгресом українських юристів. На шостих зборах Конгресу (2003 р.) В. О. Євдокимова  втретє обрано президентом цієї організації. У червні 2010 у м. Києві відбулися VII Збори Конгресу.

Вживаються заходи щодо посилення традиційних зв’язків з юристами країн СНД.

Цьому значною мірою сприяє участь представників Союзу в роботі Координаційної ради Міжнародного Союзу юристів (Росія, м. Москва). У рамках діяльності цієї міжнародної організації Союз брав участь  у  проведенні  понад  двадцяти  заходів,  зокрема, міжнародного семінару  “Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин та цінних паперів” (Росія, м. Петрозаводськ); міжнародного інформаційно-консультативного семінару “Правове забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків підприємців України та Росії: проблеми, досвід, перспективи розвитку” (м. Київ); міжнародного семінару “Право і підприємництво” (Росія, м. Сочі); міжнародного семінару “Безперервна юридична освіта на пострадянському просторі: досвід та проблеми” (Росія, м. Санкт-Петербург); міжнародної конференції “Судово-правові реформи на пострадянському просторі: досвід та проблеми” (м. Київ); міжнародного семінару “Правове регулювання земельних відносин” (Росія, м. Іркутськ);   міжнародної   науково-практичної конференції “Проблеми взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права” (Вірменія, м. Єреван); спільного засідання Координаційної ради Міжнародного Союзу юристів, Президії АПрНУ, вченої ради Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,  з проблем сучасної юридичної освіти на пострадянському просторі  та інші.
Соціально-політичні негаразди сьогодення не минули Союз. Тому виконком Ради Союзу посилює увагу до її організаційного зміцнення  та підвищення ефективності  всіх  ланок. З цією метою  у Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших областях проведені кущові наради голів обласних організацій.  У цих заходах брали участь голови облдержадміністрацій, керівники обласних органів судочинства, прокуратури, внутрішніх справ,  представники юридичної науки і освіти, адвокати  та юристи-практики.
Поширюється досвід роботи Харківської і Кіровоградської обласних організацій, первинних організацій Національної академії внутрішніх справ країни та військових юристів м. Києва, схвалений Радою Союзу.
Публікації та повідомлення про діяльність Союза постійно оприлюднюються на сторінках періодичних видань, зокрема у газетах “Юридичний вісник України”, “Закон і Бізнес”, “Юридическая практика”, “Юридична газета” та інших.
Незважаючи на несприятливі умови, породжені політичною та економічною нестабільністю у країні, Союз утримує свої позиції на вітчизняному просторі та  високий міжнародний авторитет.

Copyright © 1991-2017 Союз юристів України